×

Privacy Overzicht

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Door op deze website te blijven of door op 'OK' te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

Meer informatie

Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V.

Artikel 1 Definities

1.1 Dienst: de dienstverlening door Navetto B.V. aan de Klant. Deze dienstverlening bestaat uit het verlenen van toegang tot en gebruikmaking van de Navetto B.V. Website en/of webshop en/ of alle andere door of namens Navetto B.V. ter beschikking gestelde digitale kanalen in de ruimste zin.

1.2 Inloggegevens: de door Navetto B.V. verschafte gegevens onder meer bestaande uit het emailadres en een wachtwoord.

1.3 Informatie: elke afbeelding, tekst en cijfer en alle combinaties van deze, verstrekt door of namens Navetto B.V., via haar Website en/of webshop en/of enig ander digitaal kanaal.

1.4 Internet: het wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, host(ing) computers, databanken, telecommunicatienetwerken en –voorzieningen.

1.5 Algemene Voorwaarden Website-Webshop: onderhavige voorwaarden van Navetto B.V. die van toepassing zijn op de Dienst en welke (digitaal) geaccepteerd is door de Klant.

1.6 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, zijnde de (potentiële) afnemer van de Dienst van Navetto B.V., en in het algemeen diegene die inlogt of namens wie wordt ingelogd op de door Navetto B.V. ter beschikking gestelde digitale kanalen waaronder de Website en webshop van Navetto B.V., indien en voor zover diegene door Navetto B.V. toegang is verleend.

1.7 Hoofdgebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die namens de Klant met betrekking tot de Dienst alle autorisaties mag beheren (waaronder het aanmaken van één of meer Subgebruikers).

1.8 Subgebruiker: elke derde persoon zoals een werknemer, ondergeschikte, zelfstandige of andere natuurlijke persoon die namens en onder verantwoordelijkheid van de Klant digitale toegang tot de Dienst heeft en door de Klant geautoriseerd is (digitale) bestelling(en) bij Navetto B.V. te doen.

1.9 Navetto B.V.: vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 3132 AA Vlaardingen, Arij Koplaan 3, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 51047950.

1.10 Website: De door Navetto B.V. op het Internet gecreëerde en beheerde verzameling van samenhangende webpagina’s met Informatie over onder meer de door haar verhandelde producten.

1.11 Webshop: Dat deel van de Website van Navetto B.V., dat is uitgerust met de mogelijkheid om online kennis te nemen van het productenaanbod van Navetto B.V., deze producten te bestellen, toe te voegen aan een virtuele winkelwagen en vervolgens af te rekenen.

Artikel 2 Algemeen 

2.1 De Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. zijn van toepassing op de door Navetto B.V. aangeboden Dienst en op alle rechtsbetrekkingen tussen Navetto B.V. en de Klant die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Dienst. 

2.2 Dit geldt evenzeer voor de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Navetto B.V. Deze voorwaarden zijn te vinden en te downloaden op www.navetto.nl en worden de Klant op eerste verzoek kosteloos (digitaal) toegezonden. Indien laatstgenoemde voorwaarden strijdig zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden Website-Webshop, hebben Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. voorrang. Eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de klant wijst Navetto B.V. uitdrukkelijk van de hand. Deze voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en binden Navetto B.V. derhalve niet. 

2.3 Navetto B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden Website-Webshop, tarieven en/of de specificaties van de Dienst, alsook de aan te bieden Dienst(en) te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor een Klant die reeds gebruik maakt van de Dienst. 

2.4 Navetto B.V. zal daarbij de redelijke belangen van de Klant in acht nemen. Wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt door Navetto B.V. Klant zorgt ervoor regelmatig de door Navetto B.V. aan zijn of haar e-mailadres verzonden berichten te lezen dan wel de Website te raadplegen en steeds bij Navetto B.V. het juiste (zo nodig gewijzigde) emailadres bekend te maken. 

2.5 Technische wijzigingen waartoe Navetto B.V. door de overheid is genoodzaakt of die door Navetto B.V. op verzoek van de Klant zijn aangebracht, kunnen in voorkomend geval wijzigingen op de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. tot gevolg hebben. 

2.6 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel of een voor de branche relevante gerechtelijke uitspraak Navetto B.V. noodzaakt tot het aanpassen van de Dienst en/of anderszins de dienstverlening zal deze aanpassing worden doorgevoerd. 

2.7 Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling of nietig is, dan blijven deze Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. voor het overige onverminderd van kracht. In dat geval komt er een bepaling voor in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.8 De Klant mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Navetto B.V. aan derden geen toegang tot de Dienst geven of verlenen. Het is de Klant toegestaan om namens haar behalve de Hoofdgebruiker een of meer Subgebruikers toegang tot de Dienst te verlenen. 

2.9 Navetto B.V. heeft het recht om beperkingen en/of voorwaarden te stellen aan het aantal Subgebruikers dat een Klant en/of Hoofdgebruiker kan aanmaken. 

2.10 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om Navetto B.V. tijdig schriftelijk/elektronisch te informeren over elke verandering van zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, IBAN-nummer en ten aanzien van andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Dienst. 

Artikel 3 Gebruik van de Dienst 

3.1 Alle aanbiedingen van Navetto B.V. en van aan haar gelieerde ondernemingen - in welke vorm dan ook – via de Dienst zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen. 

3.2 Gebruikmaking van de Dienst wordt door Navetto B.V. zo spoedig mogelijk gerealiseerd zodra Navetto B.V de (elektronische) aanvraag om Klant te worden (elektronisch) van de Klant heeft ontvangen en de Inloggegevens vervolgens door Navetto B.V. (digitaal) zijn verzonden naar de Klant. Navetto B.V. is daarbij in voorkomend geval mede afhankelijk van derden, zodat er sprake is van een inspanningsverbintenis van Navetto B.V. en nimmer sprake is van een fatale termijn jegens Klant, Subgebruiker(s), Hoofdgebruiker(s) of derden. 

3.3 Navetto B.V. heeft het recht om aanvragen voor of gebruikmaking van de Dienst te weigeren en/of de gebruikmaking van de Dienst onmiddellijk en eenzijdig te beëindigen zonder (schriftelijke) opgave van reden als daarvoor naar uitsluitend oordeel van Navetto B.V. redelijke gronden bestaan. Bijvoorbeeld als er een redelijk vermoeden bestaat dat de Klant zijn of haar verplichtingen niet zal nakomen, dan wel gedeeltelijk niet zal nakomen, als Navetto B.V. twijfelt aan, of informatie heeft over de kredietwaardigheid of slecht (betalings- )gedrag van de Klant ten aanzien van Navetto B.V. of derden. Navetto B.V. mag zich hierover laten informeren door derden. 

Artikel 4 Gebruiksduur en beëindiging van de Dienst 

4.1 De termijn van het gebruik van de Dienst gaat in op de datum waarop de Klant gebruik kan maken van de Dienst. 

4.2 Het gebruik van de Dienst wordt toegestaan voor onbepaalde tijd. 

4.3 De Dienst is steeds door Navetto B.V. en de Klant opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand. 

4.4 Opzegging kan uitsluitend elektronisch (e-mail) of schriftelijk (aangetekend) plaatsvinden. 

4.5 Als de Klant een verplichting uit de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. of uit enig ander toepasselijk verklaarde voorwaarden niet nakomt, mag Navetto B.V. de nakoming van de daartegenover staande verplichting zonder dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan de Klant opschorten of beëindigen. 

4.6 De Klant, Hoofd- en of Subgebruiker(s) of derden komt jegens Navetto B.V. nimmer een opschortingsbevoegdheid toe. 

4.7 De Klant is bevoegd de Dienst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, als Navetto B.V. een zwaarwegende verplichting behorende tot de Dienst niet nakomt. De Klant kan echter pas beëindigen nadat de Klant Navetto B.V. per aangetekende brief of elektronisch (e-mail) in gebreke heeft gesteld en Navetto B.V. er vervolgens niet in is geslaagd de tekortkoming binnen de aangezegde redelijke termijn te herstellen. Eén en ander tenzij de tekortkoming van Navetto B.V. van zo geringe betekenis is dat deze een beëindiging door de Klant niet rechtvaardigt. 

4.8 Navetto B.V. heeft het recht de Dienst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de toegang tot de Dienst al dan niet tijdelijk te blokkeren, als de Klant één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden WebsiteWebshop van Navetto B.V. dan wel overige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Navetto B.V., waaronder maar niet uitsluitend betalingsverplichtingen, niet nakomt. 

4.9 In geval van blokkering door Navetto B.V. is de Klant de eventuele overeengekomen vergoeding(en) onverminderd verschuldigd, verband houdend met de Dienst, gedurende de periode van deze blokkering. Navetto B.V. behoudt daarnaast het recht jegens de Klant op volledige schadevergoeding. 

4.10 In geval van een beëindiging van de Dienst door Navetto B.V. als gevolg van een aan de Klant toe te rekenen tekortkoming betreffende het gebruik van de Dienst, is de klant verplicht onmiddellijk alle aan Navetto B.V. openstaande facturen, betreffende de eventueel overeengekomen vergoeding voor het gebruik van de Dienst te betalen. 

4.11 Navetto B.V. heeft evenzeer het recht de Dienst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant: - aan Navetto B.V. valse en/of verkeerde gegevens heeft verstrekt; - heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven; - gebruik van de Dienst onder valse voorwendselen is aangegaan; - naar uitsluitend oordeel van Navetto B.V. oneigenlijk gebruik maakt van de Dienst, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het veelvuldig gebruik maken van verschillende afleveradressen niet behorende tot de zakelijke adressen van de Klant; - de Dienst anderszins naar uitsluitend oordeel van Navetto B.V. oneigenlijk of foutief gebruikt; - door gebruik van de Dienst technische storingen veroorzaakt; - surseance van betaling is verleend of een surseance van betaling is aangevraagd; - door Navetto B.V. (aan derden) ter incasso is overgedragen; - onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder in geval van schuldsanering; - in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd; - komt te overlijden, dan wel (bij rechtspersonen) wordt geliquideerd dan wel (een deel van) de onderneming wordt overgedragen; - gedurende een periode van 24 maanden na aanvang van de Dienst geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst. 

Artikel 5 Beschikbaarheid dienst 

5.1 Navetto B.V. streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst. Navetto B.V. kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. De Klant is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst ook kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de verbindingen met het Internet, en daarnaast ook van het overige gebruik dat de Klant gelijktijdig maakt van zijn internetaansluiting. 

5.2 In geval van een niet aan Navetto B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Dienst, worden de verplichtingen van Navetto B.V. opgeschort. 

5.3 Niet aan Navetto B.V. toerekenbare tekortkomingen zijn in ieder geval: storingen in de verbindingen met het Internet, overige storingen in telecommunicatienetwerken, overbezetting van telefoon- en/of datalijnen, uitval van de elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Navetto B.V. liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn. 

5.4 Navetto B.V. is onder meer, maar niet uitsluitend, bevoegd de login-procedure en de Inloggegevens te wijzigen. De eventuele kosten die voor de Klant aan dergelijke wijzigingen verbonden zijn, blijven voor rekening van de Klant. 

Artikel 6 Gebruik van de Dienst 

6.1 De Klant draagt zelf zorg voor het beschikken over en het deugdelijk functioneren van alle software, hardware, randapparatuur en de aansluiting op een telecommunicatienetwerk die nodig zijn voor een veilige toegang tot en functioneren van de Dienst. 

6.2 De Klant is verplicht redelijke instructies van Navetto B.V. ten aanzien van het gebruik van de Dienst op te volgen. Navetto B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten door of namens de Klant. 

6.3 De Klant is aansprakelijk voor alle gevolgen, hieronder begrepen alle schade voor Navetto B.V. en/of aan haar gelieerde (rechts) personen, van elk (on)bevoegd en of onzorgvuldig gebruik van de Dienst door haar, haar Hoofdgebruiker, Subgebruiker(s) en overige derden. 

6.4 Het is de Klant niet toegestaan Informatie behorende tot de Dienst in enigerlei vorm geheel, of gedeeltelijk onrechtmatig te kopiëren, of aan derden niet zijnde haar Hoofdgebruiker en Subgebruiker(s), ter beschikking te stellen of daarvan kennis te laten nemen. 

6.5 Navetto B.V. is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de Dienst nader te reglementeren op een wijze als door Navetto B.V. te bepalen. 

6.6 De Klant is verplicht gebruik te maken van de voor de Dienst door Navetto B.V. aan de Klant ter beschikking gestelde Inloggegevens. 

6.7 De Klant is verantwoordelijk voor geheimhouding van de Inloggegevens en draagt alle gevolgen, hieronder begrepen alle schade voor Navetto B.V., van het niet in achtnemen van deze verplichting jegens Navetto B.V.

6.8 De Klant zal het wachtwoord tenminste 1 keer per half jaar vervangen en dit ook haar Hoofdgebruiker(s), Subgebruiker(s) en eventuele derden als afzonderlijke verplichting voortdurend opleggen. 

6.9 Het is de Klant niet toegestaan de door Navetto B.V. ter beschikking gestelde voorzieningen behorende tot de Dienst te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken of te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen Informatie onrechtmatig te gebruiken en/ of bepaalde programmatuur te beschadigen of te gebruiken.

6.10 Daarnaast is het de Klant niet toegestaan met gebruikmaking van de door Navetto B.V. geboden voorzieningen behorende tot de Dienst te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V., de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Navetto B.V. en overige reguliere en gangbare gedragsregels voor het gebruik van -de toepassingen van- het Internet. 

6.11 Onder deze handelingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: - spam: het verzenden van ongevraagde e-mails, al dan niet in grote hoeveelheden; - het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; - het opzettelijk verspreiden van computervirussen; - hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan.

6.12 Als Navetto B.V. van mening is dat er sprake is van gevallen zoals genoemd in voornoemd artikel heeft Navetto B.V. het recht om de door de Klant geplaatste Informatie te verwijderen of de toegang tot de Dienst zonder opgaaf van reden tijdelijk of definitief te beëindigen en alle daarmee verband houdende schade en kosten bij de Klant in rekening te brengen. 

6.13 De Klant is verantwoordelijk voor de instandhouding van zijn aansluiting op het (telefoon) netwerk, indien nodig voor toegang tot de Dienst.

6.14 Technische wijzigingen in de aansluiting die door de Klant met betrekking tot de Dienst zelf en op eigen initiatief zijn aangebracht, kunnen leiden tot het in rekening brengen van redelijke kosten of kunnen, als de Dienst hierdoor niet meer kan worden geleverd, aanleiding geven tot eenzijdige beëindiging van de toegang tot de Dienst door Navetto B.V. zonder opgaaf van reden. 

6.15 Als de toegang tot de Dienst is geblokkeerd als gevolg van onrechtmatig (zie voorgaande artikelen) of onoordeelkundig gebruik door de Klant, is Navetto B.V. gerechtigd om de daarmee verband houdende kosten, alsmede de kosten verband houdende met een eventuele deblokkering van de toegang tot de Dienst, bij de Klant in rekening te brengen. Incassokosten, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van de Klant. 

Artikel 7 Kosten 

7.1 De toegang tot de door Navetto B.V. aan de Klant te leveren Dienst is in principe kosteloos. 

7.2 Navetto B.V. houdt zich het recht voor toepassing (of bepaalde toepassingen) en het gebruik (of bepaald gebruik) van de Dienst alsnog tegen een nader te bepalen vergoeding aan de Klant beschikbaar te stellen. 

7.3 Indien Navetto B.V. besluit de Dienst (en/of een onderdeel daarvan) niet meer kosteloos aan de Klant beschikbaar te stellen, zal dit de Klant tijdig bekend worden gemaakt en heeft de Klant de mogelijkheid met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen de Dienst met Navetto B.V. op te zeggen.

Artikel 8 De Hoofdgebruiker /Subgebruiker(s) 

8.1 De Klant zal de door Navetto B.V. ter beschikking gestelde Dienst zelf gebruiken voor de eigen bedrijfsactiviteiten. 

8.2 Navetto B.V. staat het de Klant toe om namens de Klant en onder haar verantwoordelijkheid de Hoofdgebruiker en de Subgebruiker(s) aan te stellen en gebruik te laten maken van de Dienst. 

8.3 Navetto B.V. heeft te allen tijde het recht het gebruik van de Dienst door een Hoofdgebruiker en/of Subgebruiker(s) zonder opgaaf van reden te verbieden, dan wel (bijvoorbeeld met betrekking tot de omvang hiervan) hieraan nadere voorschriften te stellen. 

8.4 De Klant zal de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. integraal opleggen aan de Hoofdgebruiker en Subgebruiker(s) en eventuele derden. 

8.5 De Klant zal daarbij ook nadrukkelijk steeds voldoende controle (blijven) uitoefenen en toezicht (blijven) houden op de nakoming van de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. en overige voorwaarden door de aangestelde Hoofdgebruiker en/of Subgebruiker(s). 

8.6 De Klant zal Navetto B.V. en derden volledig vrijwaren voor alle mogelijke schade die Navetto B.V. mocht lijden of kosten die zij genoodzaakt is te maken als gevolg van het gebruik van haar Dienst door een Hoofdgebruiker en/of Subgebruiker(s) dan wel derden. 8.7 Na opzegging, ontbinding of andere vorm van beëindiging van de Dienst zal de Klant alle Inloggegevens met betrekking tot (toegang tot) de Dienst vernietigen en dit ook gelijktijdig haar Hoofdgebruiker en Subgebruiker(s) als verplichting opleggen en dat ook controleren. 

Artikel 9 Bestellen via Website-Webshop 

9.1 Bij het doen van bestellingen via de Navetto B.V. Website-Webshop dient de Klant de procedures te volgen en invulvelden correct en volledig in te vullen, waarbij Navetto B.V. zich te allen tijde het recht voorbehoudt deze procedures en/of invulvelden te wijzigen. Alleen correct en volledig ingevulde bestellingen zullen in behandeling worden genomen. 

9.2 Navetto B.V. behoudt zich het recht voor om op elk door Navetto B.V. te bepalen tijdstip en met ingang van een door Navetto B.V. kenbaar te maken datum bepaalde orders en/of bepaalde goederen en/of bestellingen van en door de Klant via de Website-Webshop, beneden een bepaalde waarde en/of bestellingen boven een bepaalde waarde, uit te sluiten. 

9.3 Voorts behoudt Navetto B.V. zich het recht voor bestellingen, welke zijn/worden gedaan door de Klant via de Navetto B.V. Website-Webshop, niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours, extra in rekening te brengen kosten of na vooruitbetaling door de Klant. 

9.4 Op bestellingen via de Navetto B.V. Website-Webshop zijn eveneens de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Navetto B.V. van toepassing. Zie ook Artikel 2.2. 

Artikel 10 Faciliteit inzake het bezorgadres 

10.1 De Klant kan -gebruik makend van de Dienst- voor de door Navetto B.V. op haar Website-Webshop gepresenteerde producten bestellingen plaatsen en -indien gewenstzonder voorafgaande toestemming van Navetto B.V. via haar Website-Webshop één of meer afwijkende bezorgadressen opgeven, andere derhalve dan het eigen adres van de Klant. De Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opgave aan Navetto B.V. van het(de) andere afleveradres(sen) en alle daaruit eventueel voortkomende gevolgen. 

10.2 Alle (af)leveringen door Navetto B.V. aan het hiervoor bedoelde andere adres, c.q. de andere adressen, gelden als juiste (af)leveringen; dit mede in die zin dat de Klant niet achteraf kan stellen, dat (af)geleverd had moeten worden op een ander adres. 

10.3 Navetto B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de risico's, die gelegen zijn in de keuze van de Klant, zijn Hoofdgebruiker en/of Subgebruiker(s), en/of derden inzake het via de Website-Webshop opgegeven afwijkende bezorgadres. De Klant neemt de risico's voor zijn rekening, zoals (maar daartoe niet beperkt) het risico, dat de goederen op zulk een adres (volgens de opvatting van de Klant) niet of niet juist of niet compleet of niet tijdig zouden zijn ontvangen. 

10.4 Navetto B.V. mag wat betreft het (digitaal) aftekenen van de ontvangstbevestiging ter plaatse van het bedoelde andere adres, geheel afgaan op de persoon, die zich daar als bevoegde voor die (digitale) aftekening namens de Klant aandient, met het effect alsof de Klant persoonlijk (digitaal) zou hebben afgetekend. 

10.5 In geen geval is sprake van een tekortkoming van Navetto B.V. indien geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld, dan wel langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden. 

10.6 Bij het veelvuldig gebruik maken van afwijkende afleveradressen door Klant behoudt Navetto B.V. zich te allen tijde het recht voor om hiervoor kosten in rekening te brengen. 

Artikel 11 Bescherming en verwerking van persoonsgegevens 

11.1 Navetto B.V. verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, en met in achtneming van de toepasselijke privacywetgeving, persoonsgegevens die haar door de Klant, Hoofdgebruiker en Subgebruiker(s) bij gebruik van de Dienst worden verstrekt. Navetto B.V. verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van: - Uitvoering van de Dienst; - Bestellingen door de Klant; - Kredietwaardigheidscontrole; - Bestrijding van fraude en wanbetaling; - Facturering; - Beheer van informatie verstrekt door de Klant; - Verwerking van de door de Klant gestelde vragen; - Marktonderzoek; - (Direct-) marketing doeleinden; - Het gebruik van cookies; - Doorontwikkeling en optimalisatie van de Dienst.  

11.2 Bedoelde informatie is slechts toegankelijk voor Navetto B.V. en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Navetto B.V. het noodzakelijk acht voor het goed functioneren van de Dienst derden in te schakelen, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Klant te doen onderzoeken, bij fraudebestrijding en wanbetaling, dan wel wanneer Navetto B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

11.3 Tegen eventueel gebruik conform dit artikel kan de Klant op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, schriftelijk bezwaar maken. 

11.4 Navetto B.V. neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar Dienst, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de inherente risico’s van het gebruik van Internet en digitale communicatie, kan Navetto B.V. de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Klant gebruikte of verspreide Informatie niet ten volle garanderen. 

11.5 De Klant heeft het recht op inzage als bedoeld in de toepasselijke privacywetgeving ten aanzien van zijn persoonsgegevens zoals die door Navetto B.V. worden verwerkt. 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 De (intellectuele) eigendomsrechten op de Dienst en de Informatie, die Navetto B.V. aan de Klant ter beschikking stelt of zal stellen, blijven volledig berusten bij Navetto B.V. en/of haar toeleveranciers en/of de betreffende gerechtigden. 

12.2 De Klant zal zich onthouden van enigerlei inbreuk op deze (intellectuele) eigendomsrechten en is jegens Navetto B.V., haar leveranciers dan wel daartoe gerechtigden, aansprakelijk voor alle schade en kosten enig verband houdende met een inbreuk op gestelde rechten. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 Navetto B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van de Klant of derden van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of enig verband houdende met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van de Dienst, tenzij de Klant of een derde kan bewijzen dat de schade het directe en voorzienbare gevolg is van opzet of grove schuld van Navetto B.V. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid van Navetto B.V. steeds beperkt tot directe schade (gevolg en/of indirecte schade is uitgesloten, waaronder begrepen, boetes, schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen) en is deze aansprakelijkheid van Navetto B.V. beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Navetto B.V. zal uitkeren. 

13.2 De Klant is in geval van een toerekenbare tekortkoming tegenover Navetto B.V. aansprakelijk voor alle schade voor zover de wet dat bepaalt. 

13.3 De Klant vrijwaart Navetto B.V. tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat van de Dienst is gemaakt en/of het de inhoud van de verzonden gegevens betreft.

13.4 Het digitaal opslaan en overbrengen van Informatie brengt risico’s met zich mee op het gebied van behoud en beveiliging van de data. Navetto B.V. is mede gezien deze risico’s niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit dan wel verband houdend met: aantasting van de gegevens die digitaal en/of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht; verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie. 

Artikel 14 Overmacht 

14.1 Een tekortkoming in de dienstverlening kan Navetto B.V. niet worden toegerekend, als deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). 

14.2 In geval van overmacht, vervalt de verplichting van Navetto B.V. tot nakoming van het verlenen van de Dienst. Navetto B.V. is geen schadevergoeding verschuldigd. 

14.3 De opschorting geldt voor de duur van de overmacht. 

14.4 Gevallen van overmacht kunnen bijvoorbeeld maar niet uitsluitend zijn tekortkomingen in de nakoming door Navetto B.V. als gevolg van virussen, DDOS aanvallen, hacken, uitval van stroomvoorziening aan haar zijde en tekortkomingen in het netwerk van een derde. 

Artikel 15 Verjaring 

15.1 Alle rechtsvorderingen van de Klant op Navetto B.V. uit hoofde van de Dienst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van 1 (een) jaar. 

15.2 De verjaringstermijn vangt aan op de dag waarop de relevante verplichtingen uit de verlening van de Dienst opeisbaar worden. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

16.1 Op de rechtsbetrekking tussen de Klant en Navetto B.V., de Algemene Voorwaarden Website-Webshop van Navetto B.V. en alle overige voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Geschillen tussen de Klant en Navetto B.V. over totstandkoming of de uitvoering van door Navetto B.V. te leveren of geleverde Dienst wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam. 

Vlaardingen, januari 2022